Instrukcije iz kemije i biologije

Poduka iz kemije i biologije, Zagreb

Test iz kemije, 2. razred gimnazije, 2. dio

Test iz kemije, 2. razred gimnazije

Probajte riješiti slijedeći test:

1. Popunite praznine u slijedećoj tablici:

 simbol    Fe  
 protoni
 5 15 29  79 86
 neutroni 6 18   117 136
 elektroni 5  28  79 
 naboj  -3    0


 2. Radijus atoma urana iznosi 152 pm. Kada bismo uzeli 1 mg urana i poredali atome u lanac, koliko bi kilometara bio dugačak taj lanac?

 3. Izračunajte s kojim postotkom mase sudjeluju fosfor, kisik i vodik u masi molekule fosforne kiselina (H3PO4).

 4. Koliko se molekula nalazi u:

(a) 5,32 mmol vode (H2O)

(b) 2,67 μg kalijevog bikromata (K2Cr2O7).

 5. Koliko molekula ima u 1 g 96%-tnog etanola (C2H5OH). Ostatak do 100% je voda.

 6. Organski spoj sadrži samo ugljik i vodik. 7,81 mg spoja daje 26,4 mg ugljikovog(IV) oksida i 5,40 mg vode. Relativna molekulska masa spoja je ~78. Odredite empirijsku i molekulsku formulu.

 7. S koliko molekula vode kristalizira kobaltov(II) nitrat ako 14,6 mg spoja zagrijavanjem gubi 5,40 mg vode?

 8. Cinabarit je mineral žive za koji se zna da sadrži živu i sumpor. Analizom uzorka obiveno je 30,2 mg Hg i 9,64 mg SO2. Odredite formulu cinabarita.

9. Forenzički kemičar je analizirao bijele tablete pronañene u bočici s natpisom „aspirin“ okraj beživotnog tijela. Utvrdio je da jedna tableta sadrži 60,05% kalija, 18,44% gljika i 21,51% dušika. Druga tableta sadržavala je 60% ugljika, 4,48 % vodika i 5,53% kisika. Molarna masa je 180 g/mol. Mogu li navedeni podaci pomoći forenzičaru u utvrñivanju je li smrt nastupila slučajno, radi li se o samoubojstvu ili bojstvu?

 10. Relativna molekulska masa inzulina je 5 721. Izračunaj masu molekule inzulina. Izračunaj masu inzulina prisutnu u 1 molu inzulina. Kolika je brojnost molekula inzulina prisutna u 1 molu?

11. Koja je elektronska konfiguracija koju imaju atomi Fe2+ i Fe3+? Napiši i nacrtaj.

12. U reakciji neutralizacije sumporne kiseline i natrijeve lužine, reagiralo je 20ml sumporne kiseline, množinske koncentracije 0,25 mol/dm3. Izračunaj koliki je volumen natrijeve lužine bio potreban za ovu reakciju, ako je njena masena koncentracija 5 g/dm3.

13. U 100g Cedevite nalazi se 200mg vitamina C. Izračunaj maseni udio vitamina C u Cedeviti.

14. Izračunaj masu natrijeva klorida u 10g morske soli, ako je maseni udio natrijeva klorida 98.8%. U kakvom su agregatnom stanju ostali sastojci morske soli?

15. U jednoj litri vode otopljeno je 5 g modre galice.Izračunaj maseni udio modre galice u toj otopini.

16. U koliko vode treba otopiti 4g natrijeva hidroksida kako bi se dobila otopina masenog udjela 25%?

17. Potrebno je prirediti 0.5 kilograma 5%-tne otopine klorovodične kiseline. Kako ćeš to učiniti?

18. Napiši kemijsku jednadžbu gorenja etena, te izračunaj koliko je ugljikovog(IV)oksida nastalo gorenjem 25 grama etena.

19. Relativna molekulska masa inzulina je 5 721. Izračunaj masu molekule inzulina. Izračunaj masu inzulina prisutnu u 1 molu inzulina. Kolika je brojnost molekula inzulina prisutna u 1 molu?

20. Masa molekula joda je 1,8 grama. Kolika je množina? Koliki je broj molekula? Koliki je broj atoma joda?

21. Množina amonijaka je 0,1 mol. Kolika je masa amonijaka i koliki je broj molekula amonijaka, a koliki je broj atoma dušika i vodika?

22. Kolika je množina kisika ako je masa molekula 32 grama?

23. Izračunaj množinu molekula vodika u kojoj je broj molekula jednak kao u 32 grama kisika.

24. Izračunaj broj atoma ugljika u 22 grama ugljikova(IV) oksida.

25. Izračunaj množinu ako je brojnost klorovodika 1,01 . 10 22

 26. Koliko ima atoma dušika u uzorku mase 5 grama?

 27. Kolika je masa kalcijevog karbonata ako je množina 0,25 mola?

 28. Koliko je atoma bakra prisutno u 13,57 grama bakra?

29. Kolika je množina kalijeva nitrata ako je masa te soli 5,37 grama?

30. U kojem od navedenih uzoraka ima više atoma u 15 grama vodika ili  grama kroma?

 31. Izračunaj molarnu masu klorofila ako je molekulska formula klorofila C55H72MgN4O5.

 32. Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u molekuli klorofila.

 33. Koliko je atoma ugljika prisutno u 1 pg feromona. Feromon(C19H38O)

 34. Izračunaj masu atoma argona.

35. Izačunaj masu molekule fosforne kiseline.

 36. Odredi molarnu masu bakrovog(II) sulfata.

37. Izračunaj masu i množinu uzorka magnezijeva oksida ako je brojnost formulskih jedinki 2,16 . 10 23.

 38. Relativna molekulska masa nikotina je 162,2. Koliki je broj molekula nikotina prisutan u 2 grama nikotina?

 39. Koja masa ugljikovog(II) oksida sadrži jednak broj molekula kao ugljikov(IV) oksid u 2,3 mola?

 40. Izračunaj množinu 12 grama ugljika.

41. Izračunaj množinu 125 grama sumporovog(IV) oksida.

42. Izračunaj množinu 33 grama molekula vode.

 43. Izračunaj masu 1,2 mola klorovodične kiseline.

44. Izračunaj masu 2,55 mola dušične kiseline.

45. Izračunaj masu 9,7 mola ugljične kiseline.

 46. Cink je metal prisutan u mjedi (legura bakra i cinka). Koliko je grama cinka prisutno u 0,356 mola cinka?

 47. Sumpor je nemetal prisutan u ugljenu. Koliko atoma sumpora je prisutno u 16,3 grama sumpora?

 48. Helij je važan plin u industriji. Upotrebljava se i za punjenje balona. Koliko je mola helija u 6,46 grama helija?

 49. Metan je najzastupljeniji plin u gradskom plinu. Kolika je množina metana ako je masa 6,07 grama?

 50. Koliko je atoma vodika prisutno u 25,6 grama uree (NH2)2CO?

 51. Kolika je masa zlata ako je množina 15,3 mola?

 52. Kolika je masa 1 . 10 12 atoma olova?

 53. Što ima veću masu 2 atoma olova ili 5,1 . 10 -23 mola helija?

 54. Što od navedenog ima više atoma 1,10 grama vodika ili 14,7 grama kroma?

55. Izračunaj maseni udio pojedinih elemenata u TNT-u (C7H5N3O6).

56. Analizom nekog spoja određeno je da sadrži 56,34% fosfora i 43,66% kisika. Odredi mpirijsku formulu spoja.

57. Odredi empirijsku formulu magnetita, važne rude željeza, ako znaš da ruda sadrži 2,36% željeza i 27,64% kisika.

58. Odredi empirijsku formulu uzorka koji sadrži 35,24 grama željeza, 30,34 grama umpora i 45,42 grama kisika.

59. Odredi empirijsku formulu tvari koja se upotrebljava u izradi fotografija ako znaš da zorak sadrži 1,988 grama natrija; 2,773 grama sumpora i 2,075 grama kisika.

60. Izračunaj empirijsku formulu tvari koja sadrži 89,94% ugljika i 10,06% vodika.

61. Odredi molekulsku formulu ugljikovodika (spoj koji se sastoji samo od ugljika i vodika) koji sadrži 89,94% ugljika, a ostatak je vodik. Molarna masa spoja je 40,1 g/mol.

62. Polietilen je sastavljen od 85,63% ugljika i 14,37% vodika.
a) koliko je grama svakog elementa sadržano u 100 grama polietilena?
b) koliko mola svakog elementa je sadržano u 100 grama polietilena?
c) koja je empirijska formula spoja?

63. Odredi empirijsku formulu spojeva na osnovi postotnog sastava.
a) 87,73% ugljika; 12,27% vodika
b) 43,645 fosfora; 56,36% kisika
c) 72,03% mangana; 27,97% kisika
d) 47,05% kalij; 14,45% ugljika; 38,5% kisika
e) 77,26% žive; 9,25% ugljika; 1,17% vodika; 12,32% kisika

 

64. Odredi empirijsku formulu spojeva na osnovi postotnog sastava.
a) 37,82% ugljika; 6,35% vodika; 55,83% klora
b) 54,53% ugljika; 9,15% vodika; 36,32% kisika
c) 74,98% ugljika; 5,24% vodika; 19,77% fluora
d) 66,42% ugljika; 5,57% vodika; 28,01% klora

 

65. Nitroglicerin sadrži 15,87% ugljika; 2,22% vodika; 18,51% dušika i 63,41% kisika. Odredi empirijsku formulu spoja.

 

66. Odredi empirijsku formulu spoja na temelju rezultata analize:
a) 75,95 grama ugljika; 9,57 grama vodika; 224,2 grama klora
b) 5,52 grama ugljika; 0,464 grama vodika; 13,1 gram fluora

 

67. Odredi molekulsku formulu tvari ako je empirijska formula NO2, a molarna masa
a) 92 g/mol
b) 46 g/mol

 

68. Odredi molekulsku formulu tvari ako je empirijska formula CH2 a molarna masa
a) 84 g/mol;

b) 98 g/mol;

c) 168 g/mol;

d) 280 g/mol


69. Koja se masa kalcijevog oksida može dobiti, ako, uz kalcij, potpuno reagira sav kisik volumena 5 m3, pod tlakom 2,3 bara, i temperaturom 50°C?70. Izračunaj volumen dušika koji se nalazi u posudi pod tlakom 3 bara, temperaturom 0°C, a masa dušika je 5 kg.


71. Poznato je da metal kristalizira po tipu volumno centrirane kubične slagaline, a = 350 pm, ρ = 0,534 g cm-3. Odredi o kojem se metalu radi.72. Elementarni bor može se dobiti redukcijom borovog trioksida magnezijem:
B2O3 + Mg -> B + MgO

U jednoj takvoj sintezi iz 100 g borovog trioksida dobiveno je 25 g elementarnog bora. Koliko je iskorištenje reakcije?

 

73. Koliko je borova trioksida potrebno uzeti za sintezu 25 g elementarnog bora, ako iskorištenje kemijske reakcije iz prethodnog zadatka iznosi 75%?

 

74. U reakciji sudjeluju amonijak i 1500 m3 klorovodika. Izračunaj masu amonijaka koja je reagirala, pri 10 bara, i temperaturi 40°C.
NH3 + HCl -> NH4Cl

 

75. Ako je u reakciji željeza s kisikom utrošeno 300 dm3 kisika, odredi koliko je željeza reagiralo, te koliko je željezne rude bilo potrebno uzeti, ako sadrži 80% željeza.